תקנון פעילות מועדון הלקוחות ברשתות החברתיות

חברת מעבדות רבקה זיידה בע"מ 514366277 (להלן:"החברה") מפעילה מועדון לקוחות אשר כולל מעת לעת הטבות, מבצעים או הנחות לחברי המועדון, אשר צברו נקודות מועדון.

 1. "חבר מועדון"" הנו אדם פרטי, אשר רשום במאגרי החברה כמטופל או כלקוח של החברה. 
 2. תפריט מועדון הלקוחות יהא זמין לכל חבר מועדון כ-24 שע' לאחר הצטרפותו כמטופל של החברה, באמצעות שליחת הודעה לעמוד האינסטגרם של החברה ו/או הפייסבוק של החברה ו/או באמצעות שליחת הודעה לצ'אט באתר החברה https://rivkazaide.co.il ו/או שליחת הודעה לוואטסאפ של החברה למספר 03-7764414.
 3. השימוש במועדון הלקוחות הנו לשימושו האישי של המטופל ואינו ניתן להעברה.
  קטינים חייבים את הסכמת הוריהם/אפוטרופסים לשימוש במועדון הלקוחות.
 4. החברה רשאית להסיר את הגישה של חבר מועדון הלקוחות לתפריט מועדון הלקוחות מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתחול עליה החובה לנמק את סירובה.
 5. ההסכמה לתקנון זה הנה תנאי לפעילות חברי המועדון. לחבר המועדון לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם הוראות התקנון ו/או שינוי התקנון.
 6. חבר המועדון אחראי לעדכן את החברה בכל שינוי אשר יחול בפרטיו האישיים, וזאת על מנת לשמור על קשר רציף בין החברה לחבר המועדון. החברה לא תהיה אחראית לאי קבלת דיוור או עדכון בקשר עם מועדון הלקוחות, ככל וחבר המועדון לא עדכן את פרטיו  בחברה, כאמור.
 7. בהצטרפותו למועדון הלקוחות של החברה, מאשר חבר המועדון את הסכמתו לקבלת עדכונים, תוכן שיווקי ופרסומי מהחברה, בכל דרך שתמצא לנכון, לתקופה אשר אינה מוגבלת בזמן ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 8. חבר המועדון אחראי לדאוג בעצמו לגישה לאינטרנט, על מנת שיוכל להנות מפעילות מועדון הלקוחות.
 9. החברה מודיעה, כי היא יצאה במבצע שיווקי בו יכולים חברי המועדון לבצע פעילות ברשתות החברתיות באינטרנט על מנת להשיג נקודות  מועדון ולממש אותן בהתאם לתנאי התקנון ולמדיניות החברה.
 10. רישומי החברה ביחס לכמות הנקודות שנצברו לטובת חבר המועדון, יהוו ראיה לכאורה לכמות הנקודות האמורה לחבר המועדון.
 11. פעילות מועדון הלקוחות ברשתות החברתיות, אפשרית רק ללקוח אשר רשום במאגרי החברה כמטופל. הלקוח יעבור תהליך הזדהות במערכת החברה ורק לאחר זיהויו במערכת יורשה לבחור את סוג הפעילות ולהשתתף בפעילות השיווקית שבחר, על מנת להשיג נקודות מועדון לקוחות.
 12. יודגש כי עצם הרישום לפעילות ברשתות החברתיות אינו מקנה ללקוח נקודות. השגת וצבירת נקודות בפועל כפופה לכך שהלקוח עידכן בדף הרישום לפעילות באתר האינטרנט, כי ביצע את המשימה אליה נרשם  ורק לאחר בדיקת החברה ואישורה,  כי הלקוח אכן עמד בדרישות הפעילות וביצע את המשימה הנדרשת לצורך צבירת הנקודות, תוענק  ללקוח צבירת נקודות המועדון, אותם יהא זכאי לממש בהתאם לאמור להלן. 
 13. חבר המועדון רשאי לממש את נקודות המועדון שצבר כאמור, בתנאים הבאים (במצטבר):
  *מימוש הנקודות הנו למטופלים/מטופלות של החברה בלבד והנו אישי ולא ניתן להעברה.
  *שווי כל נקודה צבורה שווה  לשקל חדש אחד.
  *מימוש הצבירה של הנקודות אפשרי בפעימות של 500. יתרת הנקודות שלא מומשה תישמר עד לצבירה של 500 נקודות.
  *אין כפל מבצעים והנחות.
  *ההטבה אינה חלה על עלות המשלוח, במקרה של משלוח.
 14. תנאי השימוש באתר המפורטים בפרק זה יחולו על חברי המועדון ביחד עם יתר הוראות תנאי השימוש באתר.
 15. בהרשמת הלקוח לפעילות מועדון הלקוחות ברשתות החברתיות הלקוח נותן אישור לקבלת דיוור, דברי פרסומת וחומר שיווקי בדוא”ל ו/או בהודעות וואטסאפ או הודעות טקסט טלפוניות ו/או באמצעות פניה, בכל אחד מפרטי הקשר, שמסר לחברה ברישומו כחבר מועדון הלקוחות של החברה. ככל שחבר במועדון הלקוחות יחפוץ בכך, באפשרותו להודיע לחברה על רצונו לחדול מקבלת עדכונים כאמור, בהתאם לדרך המפורטת בעדכון שנשלח אליו ו/או בפניה ישירה לשירות הלקוחות של החברה, שפרטי ההתקשרות עמה מפורטים באתר החברה.
 16. הסרתו של חבר במועדון הלקוחות, על פי בקשתו, כאמור בסעיף 15 לעיל,  תביא למחיקתו ממאגר המידע של מועדון הלקוחות אצל החברה ולביטול כל הנקודות, ההטבות, ההנחות והמבצעים שצבר עד אותו מועד.
 17. ההטבות במועדון הלקוחות מיועדות למימוש אישי על ידי חברי מועדון הלקוחות בלבד. במקרה של הסבה ו/או העברת זכות בהטבה כלשהי למי שאינו חבר במועדון הלקוחות, החברה לא תהיה מחויבת לכבד את ההעברה או לאפשר לנעבר לממש ההטבה כאמור.
 18. החברה זכאית להגביל את תקופת ההשתתפות בפעילות, את תוקף צבירת הנקודות או מימוש הטבות, מבצעים או הנחות בזמן או בכמות, ובתנאים נוספים לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הצעה של הטבות, מבצעים או צבירת נקודות לחלק מחברי המועדון או לסוג מסוים של חברי מועדון.
 19. החברה שומרת על זכותה להפסיק בכל עת את הפעילות ברשתות החבריות, לבטל במסגרתה הטבות, הנחות מבצעים וצבירת נקודות אף לאחר שנצברו מכל סיבה שהיא . הודעה מתאימה על כך תפורסם בתנאי שימוש אלה או באתר או תישלח אל חברי מועדון הלקוחות לפי העניין.
 20. החברה שומרת על זכותה להפסיק חברותו של חבר במועדון הלקוחות, ככל ולפי שיקול דעתנו הבלעדי, הוא הפר את תנאי שימוש או מדיניות הפרטיות של האתר. במקרים אלה, תישלל גם אפשרות מימוש הטבות והנחות וצבירת נקודות במהלך היותו חבר במועדון הלקוחות והכל מבלי לגרוע מזכותה לנקוט בהליכים כנגד חבר המועדון בגין כל מעשה או מחדל שלו שהסבו נזק לחברה.
 21. במידה שהחברה ו/או מי מטעמה יזהו חשד לשימוש בפרופיל/"יוזר" שאיננו אמיתי ו/או חשד למרמה ו/או פעילות שאינה הוגנת על-ידי משתתף בפעילות ו/או העלאת תכנים בלתי הולמים, תהא רשאית החברה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את השתתפותו ו/או צבירת הנקודות מהפעילות, מבלי לפצות את המשתתף או צד שלישי כלשהו, וללא מתן זכות ערעור, ומבלי לגרוע מזכותה לנקוט בכל סעד אחר כלפי אותו משתתף. מרמה ופעילות שאינה הוגנת יכללו, בין היתר, פתיחת מספר משתמשים מאותו IP ושימוש בפרופילים פיקטיביים בפלטפורמות הסושיאל השונות. החברה שומרת על זכותה לפסול, מראש או בדיעבד, התמודדותם ו/או זכייתם של משתתפים מכל סיבה שהיא, וללא צורך בהנמקה, ובין היתר משתתפים אשר ימצא כי פעלו בניגוד להוראות תקנון זה ו/או בניגוד לדין ו/או פעלו באמצעים שאינם כשרים וראויים על-מנת לזכות בפעילות, הכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 22. התקנון ותנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות. אך האמור בתנאי שימוש אלה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

דילוג לתוכן